En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejdstilsynets reaktioner

Hvis Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen ved kontrollen af arbejdsmiljøet på virksomheden, så kan Arbejdstilsynet afgive påbud med frist, strakspåbud og forbud. Hvis der kun er tale om mindre overtrædelser af reglerne, kan Arbejdstilsynet give mundtlig eller skriftlig vejledning.

Arbejdstilsynets påbud med frist, strakspåbud og forbud afgives skriftligt. Vejledninger kan både afgives skriftligt og mundtligt. Det kan ske på baggrund af følgende:

 • Påbud med frist gives ved lovovertrædelser, som ikke umiddelbart skal løses ved besøget. Påbuddet sendes til virksomheden inden 14 dage efter tilsynsbesøget. Problemet skal løses inden for den angivne frist.
 • Strakspåbud afgives ved lovovertrædelser, hvor:
  1. faren er så betydelig, at den skal imødegås straks, men ikke så alvorlig at der afgives et forbud.
  2. formålet med afgørelsen vil forspildes, hvis der ikke træffes foranstaltninger straks.
  3. det af hensyn til faren er nødvendigt at træffe midlertidige foranstaltninger her og nu, indtil den endelige foranstaltning er etableret.
  4. et påbud faktisk kan efterkommes med det samme eller inden for en kortere periode.

Strakspåbud afgives ved, at der træffes afgørelse på stedet. Løsning af problemet skal igangsættes straks.

 • Forbud afgives ved lovovertrædelser, hvor faren er overhængende og betydelig, og hvor der ikke må arbejdes videre, før problemet er løst. Forbud afgives ved, at der træffes afgørelse på stedet.
 • Vejledning gives, når det er relevant at vejlede virksomheden om gældende regler, bl.a. i forbindelse med mindre overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Der er ikke tale om direkte krav til virksomheden, men vejledning om reglerne på området.

Virksomheden, der har modtaget et påbud med frist, strakspåbud eller forbud, skal melde tilbage til Arbejdstilsynet om, hvordan påbuddet er efterkommet. I tilbagemeldingen skal arbejdsgiveren erklære, at arbejdsmiljøorganisationen/en repræsentant for de ansatte er gjort bekendt med indholdet i tilbagemeldingen.

Ved digital tilbagemelding til Arbejdstilsynet skal virksomheden bekræfte, at arbejdsmiljøorganisationen eller en medarbejder er blevet gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet kan også give et såkaldt rådgivningspåbud. Det betyder, at virksomheden skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med at løse problemerne og styrke virksomhedens forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdstilsynet skal altid kunne begrunde sine påbud og forbud med henvisning til arbejdsmiljøloven eller  bekendtgørelser.

Virksomheder, der vil klage over Arbejdstilsynets påbud, skal sende klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet senest 4 uger efter, at de har modtaget Arbejdstilsynets afgørelse.

Risikobaseret tilsyn

Arbejdstilsynet gennemfører et såkaldt risikobaseret tilsyn på en stor del af de virksomheder, der har mindst 1 årsværk ansat, inden udgangen af 2019. Tilsynsindsatsen prioriteres således, at Arbejdstilsynet oftere kommer på de virksomheder, som forventes at have problemer med arbejdsmiljøet.

Som hovedregel varsles virksomheden om det risikobaserede tilsyn minimum 1 måned forud for tilsynet. Virksomheden oplyses dog ikke om det præcise tidspunkt for tilsynet, så besøget er uanmeldt.

Arbejdstilsynet kontrollerer virksomhedens arbejdsmiljø med fokus på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der er relevante for branchen, herunder de prioriterede områder, dvs. psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker og muskelskeletpåvirkninger. Arbejdstilsynet kontrollerer også virksomhedens formelle arbejdsmiljø, bl.a. arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation. Arbejdstilsynet gennemgår 1-2 byggepladser, hvor virksomhedens ansatte arbejder og kan også gennemgå virksomhedens værksted, kontor, lager og biler.

Hvis virksomheden overtræder regler om materielle arbejdsmiljøforhold og/eller får en vejledning om psykisk arbejdsmiljø, vil Arbejdstilsynet komme på et nyt risikobaseret tilsyn. Der vil som hovedregel gå 1 til 2 år før Arbejdstilsynet kommer igen, men der kan også gå kortere tid.

Påbud om rådgivning

Arbejdstilsynet kan give påbud om, at arbejdsgiveren eller bygherren skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med at løse de konstaterede arbejdsmiljøproblemer i virksomheden eller på byggepladsen. Aftalen mellem bygherren eller virksomheden og rådgiveren skal være skriftlig og beskrive, hvordan påbuddet efterkommes.

Arbejdstilsynet skal have besked om aftalen senest seks uger efter, at rådgivningspåbuddet er givet.

I tilbagemeldingen skal arbejdsgivere oplyse, hvilken rådgivningsvirksomhed, der er indgået aftale med og erklære, at arbejdsmiljøorganisationen/en repræsentant for de ansatte er gjort bekendt med indholdet i tilbagemeldingen. Arbejdsgiveren skal desuden – på Arbejdstilsynets anmodning – kunne dokumentere, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at påbuddet er efterkommet.

Både Arbejdstilsynet, virksomhedens ledere og de ansatte skal have mulighed for at se aftalen.

Fem typer påbud om rådgivning og undersøgelse
Arbejdstilsynet kan give fire typer påbud om rådgivning til arbejdsgivere:

 • Ved komplekse og alvorlige overtrædelser, hvor det kan være vanskeligt at finde en varig løsning af arbejdsmiljøproblemet.
 • Hvor virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne i fem eller flere tilfælde.
 • Undersøgelsespåbud når Arbejdstilsynet vurderer, at det psykiske
  arbejdsmiljø i virksomheden skal undersøges.
 • Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer.

I tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet om løsninger af givne påbud, skal arbejdsgiveren erklære, at arbejdsmiljøorganisationen/en repræsentant for de ansatte er gjort bekendt med indholdet i tilbagemeldingen. Arbejdsgiveren skal desuden – på Arbejdstilsynets anmodning – kunne dokumentere, at påbuddet er efterkommet.

Der kan gives en type påbud om rådgivning til bygherrer:

 • Når Arbejdstilsynet vurderer, at bygherren ikke har opfyldt sin pligt til at udarbejde ”Plan for Sikkerhed og Sundhed” eller hvis der er væsentlige mangler i planen.

Virksomheder, der vil klage over Arbejdstilsynets rådgivningspåbud, skal sende klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet senest 4 uger efter, at de har modtaget Arbejdstilsynets afgørelse.