En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden

På alle virksomheder skal der være et samarbejde om sikkerhed og sundhed. Samarbejdet skal medvirke til, at de ansatte arbejder under så gode og sikre forhold som muligt. Dette skaber muligheden for, at de ansatte kan fastholdes i branchen gennem et langt arbejdsliv og opretholder en god livskvalitet

Alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøorganisationen skal have repræsentanter for både medarbejderne og ledelsen.

I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal der hvert år gennemføres en drøftelse om, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer og om arbejdsmiljøplaner for det kommende år.

Sammensætning af arbejdsmiljøorganisationen

Antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen fastsættes i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne ud fra et nærhedsprincip. Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen skal have den nødvendige viden om virksomhedens produktion og forskellige arbejds-områder.
Det skal sikres, at alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter inden for de ansattes arbejdstid, og de ansatte skal kunne drøfte arbejdsmiljøforhold med arbejdsmiljøorganisationen inden for de ansattes arbejdstid.

Alle ansatte – herunder deltidsansatte – der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere tæller med i opgørelsen af antal beskæftigede. Det gælder også alle, der arbejder helt eller delvist på byggepladser eller andre skiftende/midlertidige arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted.

Personer, der er blevet ansat til arbejdet på en bestemt byggeplads, og som udelukkende skal udføre arbejde dér, tæller normalt ikke med i antallet af ansatte i hjemmevirksomheden. Hvis de fortsætter til en ny byggeplads, tælles de med fra dette tidspunkt.

Arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med 1-9 ansatte

I virksomheder med 1-9 ansatte er der ikke pligt til at oprette arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsgiveren skal dog sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed sker ved direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, arbejdsledere og de øvrige ansatte.
I virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation skal der hvert år gennemføres drøftelse om, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer og om arbejdsmiljøplaner for det kommende år. Det skal også drøftes, om den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø findes i virksomheden.

I virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte får alle nødvendige oplysninger om sikkerhed og sundhed. De ansatte skal også inddrages i planlægning og indførelse af ny teknologi og om konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler m.v.

På byggepladser er der dog pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation, hvis der er beskæftiget 5 personer eller flere for samme arbejdsgiver i en periode på over 14 dage.

Arbejdsmiljøorganisation i virksomheder med 10–34 ansatte

I virksomheder med 10-34 ansatte skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation, der består af arbejdsledere og valgte arbejdsmiljørepræsentanter og med arbejdsgiveren eller virksomhedslederen som formand.

Arbejdsmiljøorganisation skal varetage både de strategiske – overordnede – opgaver og de operationelle – daglige – opgaver.

Arbejdsmiljøorganisation i virksomheder med over 35 ansatte

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation med:

  • en eller flere arbejdsmiljøgrupper og
  • et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe består af 1 arbejdsleder og 1 arbejdsmiljørepræsentant.
Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper med arbejdsgiveren eller virksomhedslederen som formand.

Arbejdsmiljøudvalget i virksomheden

Arbejdsmiljøudvalget består af arbejdsmiljøgruppernes medlemmer. Er der mere end 2 arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 medlemmer, og arbejdslederne i arbejdsmiljøgrupperne mellem sig 2 medlemmer til arbejdsmiljøudvalget. Formandskabet varetages af arbejdsgiveren eller virksomhedslederen.

Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer og suppleanter vælges for 2 år. Virksomheder kan indgå aftale om en valgperiode for arbejdsmiljørepræsentanterne på maksimalt 4 år.

Arbejdsmiljøudvalget skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, herunder arbejdsmiljøgruppernes arbejde og gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Udvalget skal også rådgive arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. Udvalget skal være med til at fastsætte arbejdsmiljøorganisationens størrelse og rådgive om virksomhedens kompetenceudviklingsplan

Udvalget kontrollerer arbejdsmiljøarbejdet og skal sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om arbejdsmiljøet.

Udvalget skal deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering.
Arbejdsmiljøudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden.

Endvidere skal udvalget opstille principper for oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov.

Der skal udarbejdes en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og de ansatte orienteres om planen.

Hvis medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen ikke er til stede, vælger de tilstedeværende medlemmer i virksomheden eller på
arbejdsstedet de nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Dette skal efterfølgende meddeles arbejdsmiljøorganisationens medlemmer hurtigst muligt.

På den årlige drøftelse skal arbejdsmiljøudvalget tage stilling til udvalgets samarbejdsform og antal årlige møder.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Arbejdsmiljøorganisationen-kap1

Arbejdsmiljøgruppen tager sig af de daglige arbejdsmiljøopgaver inden for den del af virksomheden eller byggepladsen, som arbejdsmiljøgruppen dækker.

Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen.

Gruppen skal kontrollere, at arbejdsforholdene er arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarlige, og om der gives effektiv oplæring og instruktion på de sprog der tales og forstås af de ansatte. Brug evt. tolk
Gruppen skal også deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader eller tilløb hertil.

Det er ligeledes vigtig, at arbejdsmiljøgruppen løbende inspirerer de øvrige ansatte til en adfærd, der fremmer en god arbejdsmiljøpraksis.

Arbejdsmiljøgruppen er kontaktleddet mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget og skal således sende arbejdsmiljøspørgsmål videre til arbejdsmiljøudvalget, hvis arbejdsmiljøgruppen ikke selv kan løse problemerne.

Hvis arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant ikke er til stede samtidigt, varetager det tilstedeværende medlem arbejdsmiljøgruppens opgaver. Foranstaltninger, der er truffet i den andens fravær, skal hurtigst muligt meddeles denne.

Hvis der ikke er tid til at kontakte arbejdsmiljøudvalgets formand eller virksomhedens ledelse, kan arbejdsmiljøgruppen på eget initiativ standse arbejdet eller arbejdsprocessen, når der er tale om en betydelig fare for de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Hvis arbejdet bliver standset, skal arbejdsmiljøgruppen omgående kontakte virksomhedens ledelse og forklare, hvorfor det var nødvendigt at standse arbejdet.

Arbejdsmiljøorganisationens møder i virksomheden

Udover den årlige arbejdsmiljødrøftelse holder arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøudvalget møder efter behov, således at det er muligt at løse de opgaver, der er pålagt gruppen og udvalget.

Arbejdsmiljøudvalget holder normalt møder, hvis der sker alvorlige ulykker, sundhedsskader eller tilløb til ulykker og skader.

Arbejdsmiljøudvalgets opgaver i virksomheden

Arbejdsmiljøudvalget skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, herunder arbejdsmiljøgruppernes arbejde.

Arbejdsmiljøudvalgets opgave er at sikre et systematisk arbejdsmiljøarbejde. Det kan fx omfatte:

  • En arbejdsmiljøpolitik med en klar målsætning for arbejdsmiljøarbejdet.
  • Klare arbejdsmiljøkrav til både ansatte og underleverandører.
  • At undersøge og kortlægge eventuelle ulykker.
  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Arbejdsgiveren og de ansatte kan efter aftale vælge at tilrettelægge arbejdsmiljøorganisationen anderledes. Dette forudsætter dog også en aftale på organisationsniveau.

Modtagekultur

Uanset virksomhedens størrelse bør der lægges en plan for, hvordan man modtager nyansatte, herunder lærlinge, unge og udlændinge, som endnu ikke kender til byggepladsens regler, kutymer og arbejdsgange.

Det skal sikres, at de ikke af uvidenhed bringer sig selv eller andre i fare, men at de fra starten lærer god sikkerhedskultur og –rutiner.